Siirry sisältöön

9.11.2023 TIEDOTE

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEEN LIITTYVÄ VALTUUSTOSEMINAARI SIIKAISISSA

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoraportin perusteella sosiaali- ja terveyspalvelut ovat heikkenemässä Siikaisissa merkittävästi lähivuosien aikana. Tämä on aiheuttanut kuntalaisten, omaisten ja vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö Metsätähden asukkaiden ja työntekijöiden keskuudessa huolta, turvattomuutta sekä lukuisia avoimia kysymyksiä. Siikaisten kunta pitää palveluverkkoraporttia puutteellisena ja siinä esitettyjä aikatauluja epärealistisina.

Palveluverkkoraporttiin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Siikaisten kunta kutsui Satakunnan hyvinvointialueen edustajia valtuustoseminaariin, joka pidettiin tiistai-iltana 7.11.2023 Palvelukeskus Metsätähdessä Siikaisissa. Puheenjohtajana toimi Siikaisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari Vuorela. Valtuustoseminaarissa olivat Satakunnan hyvinvointialueelta läsnä aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen, sote-johtaja Sari Rantanen, projektijohtaja Kalevi Mäkipää sekä toimialuejohtajat Saila Hohtari, Pia Lahtinen, Hanna-Leena Markki ja Jaana Männikkö. Lisäksi paikalla oli joukko valtuutettuja ja varavaltuutettuja sekä kunnan johtoryhmän jäsenet.

Valtuutetut toivat esille huolensa tulevaisuuden sote-palvelujen saatavuudesta Siikaisissa. Korostettiin, että kunta ei reagoi asiaan kunnan vaan kuntalaisten puolesta. Siikaisten terveysasema ja vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö Metsätähti on suunniteltu lakkautettavaksi. Palvelujen mahdollisen alasajon johdosta herää kysymys, miten kuntalaiset pääsevät kulkemaan esim. Merikarvialle tai Kankaanpäähän, kun julkista liikennettä ei ole ja kun Kela-taksien saatavuus on heikkoa. Kelan taksiuudistus vei taksit haja-asutusalueelta. Viekö sote-uudistus ihmiset maaseudulta? Todettiin, että digipalveluiden hallitseminen varsinkaan vanhusväestön keskuudessa ei ole itsestään selvää. Myös sairauksien puhkeaminen saattaa viedä kyvyn hoitaa palveluja etänä.

Hyvinvointialue on kehittämässä liikkuvia palveluja. Valtuutetut kuitenkin korostivat, että niin kauan kuin liikkuvia palveluja ei ole olemassa, ei terveysasemaa voida sulkea. Huoli ei koske pelkästään ikääntyneen väestön palveluita: Siikaisten yläkouluikäisten haastatteluissa on noussut huoli hammaslääkäripalveluiden toteutumisesta. Jos oppilas lähtee koulupäivänään hammaslääkäriin Merikarvialle tai Kankaanpäähän, joutuu koulusta olemaan poissa pahimmillaan koko päivän.

Valtuutetut tiedustelivat, mihin Metsätähden asukkaat siirretään, jos Metsätähti lakkautetaan. Herää tunne, että vanhusväestöstä halutaan päästä eroon. Vanhusten kannalta yhteydet läheisiin ovat ensisijaisen tärkeitä. Vierailulla käyvät omaiset myös keventävät hoitajien työtaakkaa. Miten omaiset pääsevät katsomaan vanhusta, jos vanhus sijoitetaan toiselle paikkakunnalle? Jos taas huonokuntoisia asukkaita aletaan siirtää takaisin koteihinsa, on kyseessä heitteillejättö.

Kuntien käymä keskustelu Satakunnan hyvinvointialueen kanssa on koettu pääsääntöisesti hyvinvointialueen taholta tulevaksi informatiiviseksi viestinnäksi, eikä kuntia ole kuultu muutoksissa. Keskusteluissa on tuotu esille, ettei henkilökuntaa saada haja-asutusalueille. Tilanne on kuitenkin se, että lopettamisilmoituksen jälkeen loppukin henkilökunta katoaa.

Satakunnan hyvinvointialueen palvelustrategian mukaan hyvinvointialue tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähellä ihmistä. Arvoina on palvella yhdenvertaisesti, kohdata inhimillisesti, toimia ammatillisesti ja uudistaa vastuullisesti. Kuntalaisten näkökulmasta tämä ei näytä nykyisten suunnitelmien valossa toteutuvan.

Keskustelu valtuustoseminaarissa oli vilkasta. Hyvinvointialueen edustajat vastasivat heille esitettyihin kysymyksiin. Siikaisten terveysasema on nykyisin avoinna kolmena päivänä viikossa, ja lääkäri on paikalla kahtena päivänä viikossa. On suunniteltu, että terveysaseman palvelut siirrettäisiin Merikarvialle. Tavoitteena on, että asiakkaita hoidettaisiin entistä enemmän etänä. Hyvinvointialueen edustajat korostivat, että ketään ei jätetä heitteille. Vanhusväestö ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Mitään palvelua ei lakkauteta, ennen kuin uudet palvelut ovat saatavilla. Esitetyt päivämäärät yksiköiden sulkemisten suhteen saattavat siis vielä muuttua. Hyvinvointialueen tehtävänä on myös huolehtia, että asiakkaat oppivat käyttämään digitaalisia palveluita. Ympärivuorokautisen palvelun paikkoja on Satakunnassa liikaa: yli 2 % enemmän kuin valtakunnan suositukset ovat. Kotihoitoon tulee panostaa, koska ihmiset haluavat olla mahdollisimman pitkään turvassa kotonaan. Myös yhteisöllistä asumista pyritään kehittämään.

Hyvinvointialue kehittää aktiivisesti liikkuvia palveluita. Joukkoliikenteen kehittäminen maakunnan sisällä on yhteinen haaste koko maakunnalle. Hyvinvointialueen toteutettavaksi tulevilla liikkuvilla palveluilla tarkoitetaan käytännössä liikkuvaa näytteenotto- eli labra-autoa, hoitajavastaanottoautoa sekä suunterveydenhuoltovaunua. Labra-auton pilotointi alkaa maaliskuussa Porissa. Suunnitelmien mukaan pilotointi päättyy kesäkuussa, jonka jälkeen käydään läpi palvelun mahdolliset muutostarpeet ja käynnistetään varsinainen palvelu. Suunterveydenhuollon vaunujen osalta kysyntä on tällä hetkellä suuri, koska muutkin hyvinvointialueet ovat parhaillaan kehittämässä liikkuvia palveluita. Vaunun hankintaprosessista ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa.

Henkilöstön saatavuus on todellinen ongelma. Saatavuusongelmia ei ole pelkästään haja-asutusalueilla, vaan myös Porissa ja Raumalla. Työikäinen väestö vähenee, ja siitä käydään kovaa kilpailua eri alojen kesken. Työperäisestä maahanmuutosta ei ole Satakunnassa korvaavaksi työvoimaksi. Maahanmuuttajilla on kantaväestöä matalampi kynnys vaihtaa asuinkuntaa isompiin kaupunkikeskuksiin. Heidän pysymisestään Satakunnassa ei ole varmuutta.

Hyvinvointialueen edustajat totesivat, että hyvinvointialueet ovat valtion hankkeita, eivät Satakunnan. Valtiovarainministeriö on ottamassa aiempaa suuremman roolin neuvotteluista hyvinvointialueiden kanssa. Tämän seurauksena taloudelliset seikat tulevat korostumaan jatkossa neuvotteluissa.

Hyvinvointialueen edustajat pyysivät pohtimaan sote-palveluiden tulevaisuutta siitä näkökulmasta, mitä saadaan tilalle, jos jostain joudutaan luopumaan. Seinien tarve on oleellisesti vähentynyt. Palvelu ei voi tulla sen lähemmäksi, jos sen saa omalta kotisohvalta. Kuntalaiselle ei ole merkitystä sillä, minkä oven avaa, kunhan saa tarvitsemansa palvelun. Jos valmista suunnitelmaa uusien palveluiden osalta ei ole valmiina ensi vuoden aikana, muutetaan yksiköiden alasajoa koskevia aikatauluja tarpeen mukaisesti. Palveluihin ei voida päästää syntymään ns. mustaa aukkoa. Palveluverkkoraporttiin tullaan Satakunnassa tarttumaan vielä uudelleen.

Hyvinvointialueelta todettiin, että jos jokin asia ei toimi, tulee päättäjäkunnan pystyä ottamaan askel taaksepäin. Samalla hyvinvointialue myönsi, että uudistus olisi voinut lähteä liikkeelle hieman eri tavalla. Kuntaneuvotteluja olisi voitu käydä enemmän, ja suunnitteluun olisi voitu käyttää enemmän aikaa. Edelleen lähtökohtana on, että kuntalaisten tulee saada palvelut yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Satakunta on kaiken kaikkiaan lähtenyt muutoksissa liikkeelle maltillisemmin kuin moni muu hyvinvointialue. Kunnalle ja hyvinvointialueelle yhteinen asia on, että palvelua pitää olla saatavilla muodossa tai toisessa.